Kategorie

Producenci

Brak producentów

Najczęściej kupowane

W tej chwili brak najlepiej sprzedających się

Regulamin sklepu internetowego Kluczykarnia.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy www.kluczykarnia.pl , dostępny pod adresem
internetowym www.kluczykarnia.pl, prowadzony jest przez Katarzynę Goleń prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. KALDERN Katarzyna Goleń, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 825-178-96-21, REGON 060244379

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu
internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na
odległość za pośrednictwem Sklepu.


§ 2
Definicje


1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
P.H.U KALDERN Katarzyna Goleń, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP
825-178-96-21, REGON 060244379
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym www.kluczykarnia.pl .
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez
Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
Konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie
usług i umowę o dzieło.


§ 3
Kontakt ze Sklepem


1. Adres Sprzedawcy:Ul.Rzemieślnicza 1 , 07-100 Węgrów.
2. Adres e-mail Sprzedawcy:  biuro@kluczykarnia.pl .
3. Numer telefonu Sprzedawcy:514229204
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 89 1020 4476 0000 8502 0134 6170.
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-16 od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni wolnych od pracy.

§ 4
Wymagania techniczne


Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu
komputer,smartfon,tablet,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.

Sklep posiada certyfikat SSL.Umożliwia on ochronę poprzez zachowanie poufnościdla danych
przesyłanych drogą elektroniczną.Szczególnie dotyczy to danych wrażliwych,takich jak
np.numer pesel,numer konta bankowego,dane adresowe czy hasła.Certyfikat SSL ma za zadanie
szyfrować połączenie protokołu HTTP przed niepowołanym podejrzeniem przez osoby trzecie.

§ 5
Informacje ogólne


1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe
jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu


3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie


1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
podanie następujących danych :imie,nazwisko,adres zamieszkania,adres email,numer telefonu,hasło.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu email i hasła ustanowionych w
Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie
na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia


W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu  ;
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
koszyka” (lub równoznaczny) ;
3. zalogować się
4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,oraz zaznaczyć wybór-paragon lub faktura
5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
6.W przypadku wyboru wysyłki za pobraniem,opłata pobrana będzie przy odbiorze.
7.Umożliwiamy także zakupy bez rejestracji.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności


1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Produktu:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność za pobraniem
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
c. Płatności elektroniczne Payu SA
d. Płatność kartą płatnicząza pośrednictwem Payu SA.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży


1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w
Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania
płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Produkt zostanie
wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem
ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania
Zamówienia.
5.
a. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
dostawy jest najdłuższy podany termin.
b. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma
możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich
Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży,
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient
ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub
też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w
następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.
9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
10. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura vat)
który bedzie dołączony do przesyłki
11.W przypadku niedostepności produktów lub problemów z realizacją zamówienia Sprzedający skontaktuje
sie z klientem, w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane
osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy
ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez
czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w
posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą
elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub
przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe
Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz
załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie
jest to obowiązkowe.
7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta
adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,
jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument
wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z
żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument
odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym
trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w
zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się
znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę,
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli
Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym
datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w
związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie
Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także
jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich).

§ 13
Informacje dotyczące przetwarzania przez P.H.U. KALDERN KATARZYNA GOLEŃ danych osobowych
użytkowników sklepu kluczykarnia.pl

Mając na uwadze bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych chcielibyśmy przekazać Państwu
informacje o celach,zakresie i kategoriach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących
Państwu prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych,w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

1.Administratorem Państwa Danych jest Katarzyna Goleń prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa P.H.U. KALDERN
Katarzyna Goleń z siedzibą w Węgrowie,przy ulicy Rzemieślniczej 1,07-100 Węgrów

2.Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wyżej wskazanym adresem oraz za pośrednictwem
poczty elektronicznej  biuro@kluczykarnia.pl

3.W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

a.Jeżeli założyłes konto w naszym Sklepie to oznacza,że przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy
sprzedaży towarów i usług przez nas oferowanych i to ta umowa zawarta z Administratorem stanowi podstawę
przetwarzania Twoich danych.

b.Jeżeli zdecydowałeś się na zakupy w naszym Sklepie oznacza to,że ptrzetwarzamy Twoje dane osobowe
w celuzawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług przez nas oferowanych.

c.Ponadto Twoje dane możemy przetwarzać w celu dopełnienia obowiązków prawnych,takich jak ustawa o rachunkowości,
które to przepisy stanowia podstawę do przetwarzaznia przez nas Twoich danych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu realizacji reklamacji,na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego,
a także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

d.Jeśli wpisałeś się na listę subskrybentów naszego newslettera lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o
zniżkach i nowościach oferowanych przez nasz Sklep oznacza to,że przetwarzamy Twoje dane w tych właśnie celachi
na podstawia Twojej zgody.Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w każdej chwili cofnąć kontaktując się z Administratorem.

e.Jesli skontaktowałeś się z nami poprzez formularz kontaktowy,wysyłając wiadomość e-mail lub telefonicznie
oznacza to,ze przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,którym
jest obsługa Twojego zapytania.

f.Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych,na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora,którym jest rozwój oferty sklepu.


4.Jak długo przechowujemy Twoje dane?

a.Okres przetwarzania Przez nas Twoich danych uzależniony jest od celu i podstawy prawnej ich przetwarzania.

b.Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy,realizacji reklamacji,dochodzenia roszczeń lub obrony
przed roszczeniami przechowujemy przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

c.Dane przetwarzane w celu subskrybcji newslettera i otrzymywania informacji o zniżkach i nowościach
przetwarzamy do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

d.Dane,które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów przechowujemy przez okres
ważności celów,do których zostały one zebrane oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami-
jednak nie dłużej niż 10 lat od zebrania Twoich danych.

5. Odbiorcy danych.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:osobom upoważnionym
przez Administratora tj. pracownikom i współpracownikom,którzy muszą mieć dostęp do Twoich danych,
aby wykonywać swoje obowiązki,podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz Administratora usługi
oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

6.Wjaki sposób możesz zrealizować przysługujące Ci prawa wynikające z RODO?
Mają Państwo prawo do:
-dostępu do swoich danych,
-uzyskania kopii tych danych
-modyfikacji i poprawienia swoich danych,
-usunięcia swoich danych,o ile obowiązujące przepisu nie będą się temu sprzeciwiały,
-sprzeciwu wobec nie podlegania automatycznym decyzjomopartym na profilowaniu,
-sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,
-wycofania zgody,
-przeniesienia danych do innego administratora,w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody
albo zawartej umowy.

7.Żądanie realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć listownie na adres Sklepu ul.Rzemieślnicza 1 07-100 Węgrów
lub na adres poczty elektronicznej  biuro@kluczykarnia.pl

8.W celu sprawnej obsługi Państwa praw prosimy o zamieszczenie we wniosku nastepujących informacji:
-danych identyfikujących wnioskodawcę(imię i nazwisko,adres,adres e-mail,tr.telefonu)
-uzasadnienie wniosku
-innych dodatkowych informacji,które umożliwiłyby nam prawidłową identyfikację osoby
-sposobu odbioru danych
Podane we wniosku dane nie będą przetwarzane w innych celach poza realizacją żądania.
W przypadku braku danych w zasobach Sklepu nie zostaną one utrwalone.
Państwa żądania będą rozpatrywane indywidualnie.Możliwość realizacji ww.praw uzależniona jest od podstawy
prawnej przetwarzania Państwa danych.
Państwa żądania realizowane będą w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku.Jeżeli z jakichkolwiek
przyczyn nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu zostaną Państwo o tym poinformowani.

9.Zgodnie z RODOpierwszy wniosek jest realizowany bez opłat.W sytuacji gdy Państwa byłyby nieuzasadnione
lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty.

10.Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezasa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe
przetwarzanie Państwa danych. 


§ 14
Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta,Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .


Regulamin ważny od 25.05.2018r